Preaload Image
قبلی

دوره ها

سمینار ها

سمینار آشنایی با نهاد های مالی
سمینار مهارت‌های نوین و مدیریت ریسک در بازارسرمایه

درباره ما

مرکز آموزش های کاربردی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، برگزارکننده دوره های تخصصی و کاربردی مدیریت کسب و کار، متعهد به توسعه، نشر و دانش روز کسب و کار برای کمک به سازمانها و نهادها برای ارتقاء جایگاه رقابتی شان، ایفای بهتر رسالتشان است. مرکز آموزشهای کاربردی دانشگاه تهران بر این باور است که فائق آمدن بر چالش‏های پیش‏روی فضای کسب و کار کشور نیازمند توانمندساز  سرمایه های انسانی کشور است.